วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบรมหลักสูตร

คณะครูโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 51
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูวิชาการโรงเรียนได้เข้าอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล และการจัดทำวิจัยชั้นเรียน


ครูรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ


ขยายผลการจัดทำหลักสูตรให้กับครูในโรงเรียนและใกล้เคียง

ครูวิชาการโรงเรียนได้ขยายผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฯ

ศึกษานิเทศก์ สพป.สก.1 มาประเมินการจัดทำหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 51

หลักสูตร